ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)

สรรหากรรมการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)