รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ (สำหรับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 และวันที่ 2 เมษายน 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป)