การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ว 3714 / 22 ธ.ค.60
อกพ.กระทรวง ครั้งที่ 8/2560 ลงวันที่ 15 ธ.ค.60

เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
( ว 3714 / 22 ธันวาคม 2560)
ปรับลดตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) 61 ตำแหน่ง

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน 360 ตำแหน่ง

ปรับปรุงชื่อตำแหน่งในบริหารงาน 29 ตำแหน่ง

เปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ 207 ตำแหน่ง