การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
ว 2662/14 ก.ย. 2560
อกพ.สป. ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 23 ส.ค.60

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(ว 2662/14 กันยายน 2560)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2737/2560
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 59 ตำแหน่ง

Download เอกสาร