การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่
เนื้อหาประกาศ
14 พฤษภาคม 2561
3
รับหนังสือส่งแพทย์โครงการฯ วันที่ 16 พ.ค. 61

ผังห้องรับหนังสือส่งแพทย์โครงการฯ (Sapphire204)

รายชื่อแพทย์โครงการฯ (ลำดับที่)

ODOD FAMMED  FIX WARD CPRID
11 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเภสัชกรฯ 2561 (เพิ่มเติม)
10 พฤษภาคม 2561
ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2561
81. สายงานแพทย์
1.1. บัญชีการกระจายโควตารายเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 12

1.2. สรุปโควตาแพทย์จับสลากเลือกพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 15

72. สายงานทันตแพทย์ 14

63. สายงานเภสัชกร 13

9 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเภสัชกรฯ 2561
8 พฤษภาคม 2561
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
4 พฤษภาคม 2561
แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(ม.รังสิต และ ม.ต่างประเทศ)
20 เมษายน 2561
กำหนดการแผนการดำเนินงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 2561
ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สายงานแพทย์
สายงานทันตแพทย์
ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกฯ
19 เมษายน 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(ม.รังสิต และ ม.ต่างประเทศ)
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
19 มีนาคม 2561
สายงานแพทย์
1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์
2. หนังสือมอบอำนาจ
สายงานทันตแพทย์
1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์
2. เกณฑ์การลดพื้นที่ ปี 61
3. หนังสือมอบอำนาจ
สายงานเภสัชกร
1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกร
2. หนังสือมอบอำนาจ
3 มีนาคม 2561 กำหนดการแผนการดำเนินงานจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 2561
3 มีนาคม 2561 กำหนดการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการของนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่ไม่ใช่นักเรียนทุนรัฐบาล (ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน)