รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา
ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 2-30 มีนาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่