ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ด้วยกระทรวงกลาโหม ได้ขอความร่วมมือให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และส่วนราชการอื่น (ตามเอกสารแนบ) หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดสอบ การฝึกงาน
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน ของทุกปี และอนุญาตให้นักศึกษาไปแสดงตน
ต่อคณะกรรมการตรวจเลือกตามหมายเรียก โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรียนหรือขาดการเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารแนบ