ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงานบริการสุขภาพ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงานบริการสุขภาพ