เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข