ขอความร่วมมือจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เฉพาะกรม)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ(เฉพาะกรม) จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการจัดส่งเอกสารหมายเลข 1 – 2 และไฟล์ข้อมูล (excel) ถึงกลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ e-mail address:
malipan@health.moph.go.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับสำนักงานรัฐมนตรี และองค์การเภสัชกรรมให้ส่งเฉพาะเอกสารหมายเลข 2