ขอให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 2560

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๑/๒  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

IMG_20180214_0001

สามารถตอบแบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://survey.ocsc.go.th/emp60

ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑