สำนักงาน ก. พ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๑/๒  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

IMG_20180214_0001

สามารถตอบแบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://survey.ocsc.go.th/emp60

ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑