ด่วนที่สุด “การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

            ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

หรือประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

(สธ 0208.10/ว 466 ลว. 12 ก.พ. 2561) 

  คุณสมบัติ

  ใบสมัคร