ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง : ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์))

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

 หนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 451 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561