การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว99 ลว.7 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                    ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

 Download   เอกสารหมายเลข 1-2                                                                                                               เอกสารหมายเลข 3-4