เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2