การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ที่ สธ 0208.11/ว376 ลว.5 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สรุปการดำเนินการของส่วนราชการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (บัญชีแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ)

หนังสือที่อ้างถึง 1  ที่ สธ 0201.037/ว 14 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554

เอกสารแนบ

หนังสือที่อ้างถึง 2 ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

หนังสือที่อ้างถึง 3 ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

หนังสือที่อ้างถึง 4 ที่ สธ 0201.037/ว 1129 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558

หนังสือที่อ้างถึง 5 ที่ สธ 0201.037/ว 2101 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ,  เอกสารหมายเลข 1 ,  เอกสารหมายเลข 2 , เอกสารหมายเลข 3

หนังสือที่อ้างถึง 6 ที่ สธ 0201.037/ว 1034 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559