รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้

กรมป่าไม้
รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดที่นี่