การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
ว 304/30 ม.ค. 61
อกพ.สป. ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 ม.ค.61

ว 304 ลว 30 ม.ค. 2561