ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563