ที่ สธ 0208.04/ว 706 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

Download (PDF, 290KB)