ที่ สธ 0208.04/ว 2383 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง คำสั่งการจ้าง ให้ลาออกและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ตัวอย่างคำสั่ง

Download (PDF, 260KB)