สธ 0208.04/2122 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2

เอกสารแนบ 1 บัญชีรายละเอียดขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารแนบ 1 บัญชีรายละเอียดขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารแนบ 2 บัญชีเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารแนบ 2 บัญชีเปลี่ยนประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารแนบ 3 บัญชีรายละเอียดไม่อนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Download (PDF, 289KB)