หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 697 ลว. 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1 5 6 7 12