ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว2321 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักเขตสุขภาพ / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรง่พยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการบันทึกการจ้าง

Download (PDF, 479KB)