สธ 0201.034/ว197 ลว. 18 เม.ย.55 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง