แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล

      ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้แจ้งแนวทางการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลประกอบด้วย
การปฏิบัติในส่วนที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเอง
และการปฏิบัติในกรณีหน่วยงานของรัฐขอให้
สำนักข่าวกรองแห่งชาติดำเนินการแทน เพื่อทบทวนให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลเป็นไป
อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0208.07/ว 2285 ลว. 21 ตุลาคม 2562