เรื่อง ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว242)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทุกแห่ง