ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดา ในงานพนักงานบริการ

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดา ในงานพนักงานบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562