กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562