ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษษณะจ้างบุคคลธรรมดา ในงานพนักงานบริการ

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในลักษณะจ้างบุคคลธรรมดา

ในงานพนักงานบริการ จำนวน 1 ราย

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562