มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน (ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 650 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562)

มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน                  (ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 650 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562)