การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ที่ สธ 0208.07/ว2225 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562