เชิญประชุม VDO Conference เครือข่ายตัวชี้วัด Retention Rate และบุคลากร สธ. เพียงพอ

ขอเชิญประชุม VDO Conference ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

 

อ้างถึง: หนังสือ สป.สธ. ที่ สธ 0208.05/ว169 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.
โทร 02 590 1344, 1348 หรืออีเมล hrmd.strategy@gmail.com