ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ

1.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/257

2. กรมอนามัย
http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=capital01

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:job0136&catid=11&lang=th&Itemid=117