แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมฯ

แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลักที่ ก.พ.กำหนด สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง)

  เอกสารแนบ

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติม
  2. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  3. แนวทางการดำเนินการกำหนดสมรรถนะเพิ่มเติม
  4. คำจำกัดความสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและตารางเปรียบเทียบสมรรถนะของแต่ละกรม
  5. ฟอร์มการคัดเลือกสมรรถนะเพิ่มเติม
  6. รายชื่อคณะทำงาน