กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้