การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกสภาพ

สมาชิกซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่ได้รับคืนไปต่อหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ.2562 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0208.07/ว2117 ลว.30 ก.ย.2562