กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ.2562

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลสมาชิก เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.07/ว 2118 ลว.30 ก.ย.2562