ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.01/1521  ลงวันที่  30 กันยายน 2562