โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  จำนวน 4 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562