ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (เปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (เปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบ ๒)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (เปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทดแทนผู้สละสิทธิ์ รอบ ๒)

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ระยะเวลา ๑ ปี ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙

ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมวิสัญญีพยาบาล