กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านการบริการทางวิชาการ กลุ่มงานรังสีรักษา
ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม กลุ่มงานศัลยศาสตร์
ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา
ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ยื่นความจำนงได้โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562