ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อนำบัญชีรายชื่อเสนอ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณถัดไป
จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานประมวลรายชื่อจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HROPS) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนสิ่งที่ส่งมาด้วย