โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล)จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562