ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (เพิ่มเติมและเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ)

หนังสือ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (เพิ่มเติมและเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ระยะเวลา ๑ ปี ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๓๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมวิสัญญีพยาบาล