เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4