หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว599 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง

ส่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 6

Download (PDF, 702KB)