รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข
ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบรายงานการประชุมฯ 1-3 ตามลิงก์ด้านล่าง

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3