ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย รายละเอียดตาม Link ด้านล่างนี้

ประกาศผลการคัดเลือก