สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 – 24 กันยายน 2562